Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 108/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o sociálních službách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
29/2007 Sb.
(k 20.2.2007)
mění § 34, § 60, § 72, § 88, § 116 a § 120; vkládá nový § 60a
213/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 29 odst. 4
261/2007 Sb.
(k 16.10.2007)
mění § 101, § 110, § 115, § 116 a § 119
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění ke všem datům celkem 51 novelizačních bodů
261/2007 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 95
261/2007 Sb.
(k 1.1.2014)
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 313/2013 Sb.
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění v § 79 odst. 3 a odst. 5 písm. e), § 85 odst. 3 písm. b), § 110 odst. 2, § 116 odst. 3
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 14a odst. 1 a § 21a
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 60a odst. 1
479/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 5 písm. d), § 21 odst. 1 písm. b), § 25 odst. 2, 3, 4 a 5, § 28 odst. 2
108/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 75 odst. 2 písm. c) a d)
206/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 101 odst. 8
206/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění, celkem ke všem datům 117 novelizačních bodů
206/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, ve znění zák. č. 362/2009 Sb. a zák. č. 347/2010 Sb. - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
206/2009 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 366/2011 Sb. mění § 85 odst. 6 a § 101a odst. 3 a 4
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 84 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 30, § 79 odst. 5 písm. a), § 81 odst. 2, § 85 odst. 4
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2, § 18 odst. 1 a 3, § 25 odst. 1 a odst. 4, § 29 odst. 1, § 82 odst. 3, § 92, § 107; ruší § 18a; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 4
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 29 odst. 1 písm. d)
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 11 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2, § 18 odst. 1 a 3, § 25 odst. 1 a odst. 4, § 29 odst. 1, § 82 odst. 3, § 92, § 107; ruší § 18a; nová přechodná ustanovení
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 75 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
366/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší v § 75 odst. 2 písm. e)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 79; nové přechodné ustanovení
331/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění § 12, § 21 odst. 2 písm. e), § 22 a § 24 písm. c)
384/2012 Sb.
(k 16.11.2012)
mění § 26
384/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6 a kládá nový § 96a; nová přechodná ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 48 odst. 4, § 74 odst. 2 a § 91 odst. 1
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 4 a § 82
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 19 odst. 2 písm. a), § 23 odst. 3, § 30, § 48 odst. 4 písm. c), § 88 písm. f), § 89, § 91 odst. 6, § 110 odst. 1, § 116 odst. 2
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 18 odst. 3, § 18 odst. 5, § 29 odst. 7; nová přechodná ustanovení
313/2013 Sb.
(k 4.10.2013)
mění § 101
313/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 75 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 4 odst. 1
254/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění; nová přechodná ustanovení
254/2014 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 79 odst.1 písm. f), § 101a odst. 3, § 110 odst. 4, § 119 odst. 2; vkládá nový § 105a
189/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 11, § 13, § 21, § 25, § 26, § 97, § 107 a § 108; vkládá § 82b a § 91a až 91c; nová přechodná ustanovení
56/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 4 odst. 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 82, § 107 a § 108
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen „osoba”) prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.
(2) Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, u poskytovatelů zdravotních služeb, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.
(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie54) .
§ 2
Základní zásady
(1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
(2) Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
§ 3
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) sociální službou činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení,
b) nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením,
c) dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb,
d) přirozeným sociálním prostředím rodina a sociální vazby k osobám blízkým1) , domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity,
e) sociálním začleňováním proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný,
f) sociálním vyloučením vyčlenění
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: