Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

114/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 114/2002 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 27. března 2002
o fondu kulturních a sociálních potřeb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
510/2002 Sb.
(k 12.12.2002)
mění § 11 odst. 1 a 2, v § 14 doplňuje odst. 4
100/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
vkládá § 12a včetně pozn. č. 9a
100/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 12 včetně pozn. č. 9
355/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 písm. a)
365/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 2 odst. 1, § 8 a § 9
434/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2, § 3 odst. 3, § 12, § 14 odst. 1 písm. d)
353/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 odst. 1 a § 3 odst. 3
353/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2 odst. 1
Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 6 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „fond”), další příjmy a hospodaření s fondem v organizačních složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích1) a příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky (dále jen „příspěvková organizace”).
§ 2
Výše tvorby fondu
(1) Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť.
(2) Další příjmy fondu tvoří:
a) náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu,
b) peněžní a jiné dary určené do fondu.
(3) U příspěvkových organizací jsou příjmem fondu také příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz příspěvková organizace přispívá z fondu.
Hospodaření s fondem
§ 3
(1) Organizační složka státu a příspěvková organizace sestavuje rozpočet fondu a stanoví způsob jeho čerpání. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje podle § 4 až 14. Pro spolurozhodování odborové organizace platí zvláštní právní předpis.2)
(2) Prostředky fondu se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.
(3) Organizační složka státu a příspěvková organizace může přispívat pouze na činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické nebo fyzické osoby. Zaměstnancům v pracovním poměru, státním zaměstnancům podle zákona o státní službě, příslušníkům ve služebním poměru, soudcům, žákům středních odborných učilišť a učilišť a důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u organizační složky státu nebo příspěvkové organizace, (dále jen „zaměstnanec”) a jejich manželům (druhům), partnerům2a) a nezaopatřeným dětem3) (dále jen „rodinný příslušník”) se poskytne plnění podle věty první za cenu sníženou o příspěvek z fondu.
(4) Příspěvek lze poskytnout pouze z fondu té organizační složky státu nebo příspěvkové organizace, která činnost zcela uhradila.
(5) Na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění z fondu není právní nárok.
(6) Příspěvkem podle této vyhlášky, pokud není stanovena jeho výše, může být i plná úhrada nákladů.
(7) Zůstatek nesplacených půjček poskytnutých zaměstnanci podle § 6 a § 11 odst. 2 může být prominut za podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem,4) nejvýše však lze prominout částku
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: