Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

164/2014 Sb., Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

č. 164/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. července 2014
o evidenci krytí hypotečních zástavních listů
a informačních povinnostech emitenta
hypotečních zástavních listů
Česká národní banka stanoví podle § 32 odst. 2 a § 45 odst. 2 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah, náležitosti a způsob vedení evidence krytí hypotečních zástavních listů emitentem hypotečních zástavních listů (dále jen „emitent”) a obsah a způsob plnění informační povinnosti emitenta.
§ 2
Evidence krytí hypotečních zástavních listů
(1) Evidence krytí hypotečních zástavních listů (dále jen „evidence”) obsahuje registr krytí a knihu krytí.
(2) Registr krytí obsahuje seznam hypotečních úvěrů, z nichž vyplývající pohledávky slouží k řádnému krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu, a seznam položek náhradního krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu.
(3) Kniha krytí obsahuje přehled výše závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu a ocenění aktiv vedených v registru krytí.
Náležitosti registru krytí
§ 3
(1) Informace o pohledávce z hypotečního úvěru v registru krytí obsahuje alespoň
a) jednoznačnou identifikaci hypotečního úvěru, a to uvedením čísla smlouvy nebo účtu, které jednoznačně identifikuje smluvní vztah banky a dlužníka, případně dalších údajů,
b) jednoznačnou identifikaci zastavené nemovité věci pomocí údajů zapsaných na listu vlastnictví vedeném pro zastavenou nemovitou věc příslušným katastrálním úřadem a případně její stručný popis, pokud tento nevyplývá z údajů zapsaných v katastru nemovitostí; jde-li o nemovitou věc na území jiného členského státu, použijí se k identifikaci zastavené nemovité věci údaje podle platného práva příslušného členského státu,
c) zástavní hodnotu zastavené nemovité věci,
d) ocenění pohledávky z hypotečního úvěru a ocenění části této pohledávky, která slouží jako řádné krytí,
e) ocenění pohledávky z úvěru poskytnutého podle zákona upravujícího stavební spoření, jakož i úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení podle zákona o podpoře výstavby družstevních bytů nebo úvěru na družstevní bytovou výstavbu, který je zajištěn zástavním právem k téže nemovité věci ve stejném nebo přednostním pořadí, a identifikaci osoby, v jejíž prospěch bylo zástavní právo zapsáno; identifikací osoby se rozumí název, adresa sídla a identifikační číslo osoby.
(2) Informace o náhradním krytí v registru krytí obsahuje alespoň
a) jednoznačnou identifikaci majetkových hodnot sloužících k náhradnímu krytí, a to uvedením čísla účtu v případě vkladů nebo identifikačního čísla v případě cenných papírů, případně dalších údajů,
b) ocenění majetkových hodnot sloužících k náhradnímu krytí.
§ 4
(1) Emitent může pohledávku z hypotečního úvěru zařadit do registru krytí, pokud prověřil, že splňuje podmínky pro řádné krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu stanovené zákonem o dluhopisech.
(2) Emitent může náhradní krytí zařadit do registru krytí, pokud prověřil, že splňuje podmínky pro náhradní krytí závazků z hypotečních zástavních listů v oběhu stanovené zákonem o
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: