Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

190/2004 Sb., Zákon o dluhopisech, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 190/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 1. dubna 2004
o dluhopisech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
378/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 30 odst. 2 vkládá slova
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění celkem 16 novelizačních bodů
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 20 novelizačních bodů
ÚZ 288/2006 Sb.
 
 
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 7 odst. 2 písm. o) a § 34 odst. 1
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 7 odst. 1 písm. m), § 12 odst. 6, § 21 odst. 1 písm. f), § 28 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 6 odst. 1 písm. a) body 1 a 2
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění § 12 odst. 6 a § 19 odst. 6
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 40 odst. 5
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění § 7 odst. 1 písm. l)
199/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 26 odst. 4
355/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
vkládá v § 15 odst. 4; mění § 26
172/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
mění, k datu celkem 118 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění § 32 odst. 2 a § 45 odst. 2; nová přechodná ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
137/2014 Sb.
(k 1.8.2014)
mění, celkem 44 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 38 a § 39
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent”), a některé další otázky s dluhopisy související.
§ 2
Dluhopis a emise dluhopisů
(1) Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydaný podle českého práva, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky”).
(2) Dluhopisy mohou být jen zastupitelné.
(3) Listinný dluhopis je cenným papírem na řad. V rubopisu listinného dluhopisu se uvede identifikace nabyvatele.
(4) Emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek a majících stejný okamžik emise a stejný okamžik splatnosti. Dluhopisům téže emise, s nimiž jsou spojena stejná práva, se přidělí stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (ISIN), je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis.
§ 3
Zpřístupnění emisních podmínek
(1) Emitent může vydat dluhopisy jen tehdy, pokud byly nejpozději k datu jejich emise investorům zpřístupněny emisní podmínky na nosiči informací, který investorům umožňuje reprodukci emisních podmínek v nezměněné podobě a uchování emisních podmínek tak, aby mohly být využívány alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů.
(2) Je-li nejpozději k datu emise dluhopisů uveřejněn prospekt dluhopisů (dále jen „prospekt”) a jsou-li nejpozději k témuž datu na internetových stránkách emitenta zpřístupněny jejich emisní podmínky, zpřístupnění na nosiči informací uvedeném v odstavci 1 se nevyžaduje. V tom případě však emitent zajistí, aby emisní podmínky byly zpřístupněny na těchto internetových stránkách bezplatně a v nezměněné podobě trvale alespoň do data splatnosti těchto dluhopisů a měly podobu datového souboru vhodného ke stažení v běžně používaném formátu.
(3) Jestliže o to vlastník dluhopisů požádá, vzniká emitentovi povinnost poskytnout mu bezúplatně jeden výtisk aktuálních emisních podmínek těchto dluhopisů.
§ 4
Seznam vlastníků
(1) Emitent vede seznam vlastníků jím vydaných listinných dluhopisů. Seznam vlastníků zaknihovaných dluhopisů vede osoba, která je oprávněna k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů (dále jen „osoba oprávněná k vedení evidence”). Práva spojená s dluhopisy je oprávněna ve vztahu k emitentovi vykonávat osoba uvedená v těchto seznamech, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.
(2) K účinnosti převodu listinného dluhopisu vůči emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka v seznamu podle odstavce 1 věty první; emitent provede tento zápis bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána. K účinnosti převodu zaknihovaného dluhopisu vůči emitentovi se vyžaduje zápis o změně vlastníka v seznamu podle odstavce 1 věty druhé.
§ 5
Druhy dluhopisů
Dluhopisy vydané týmž emitentem, s nimiž jsou spojena stejná práva, tvoří
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: