Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

240/2014 Sb., Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

č. 240/2014 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. října 2014
o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení1) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie2) a upravuje výši časového poplatku, výši sazeb mýtného, výši slevy na mýtném a postup při jejím uplatnění pro silniční motorová vozidla za užívání vybraných úseků pozemních komunikací.
§ 2
Výše časového poplatku
Časový poplatek za vozidlo v systému časového zpoplatnění činí
 
a)
na kalendářní rok
1 500 Kč,
b)
na 1 měsíc
440 Kč,
c)
na 10 dnů
310 Kč.
§ 3
Výše sazeb mýtného za užívání dálnic a rychlostních silnic
(1) Sazby mýtného se člení podle
a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla
1. do třídy EURO II,
2. třídy EURO III a IV,
3. třídy EURO V,
4. třídy EURO VI, EEV a vyšší,
b) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla se
1. dvěma nápravami,
2. třemi nápravami,
3. čtyřmi nebo více nápravami.
(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1 písm. b) neplatí pro vozidla kategorie M2 a M34) .
(3) Sazby mýtného pro dálnice a rychlostní silnice jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, s výjimkou sazeb mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34) , které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 4
Výše sazeb mýtného za užívání silnic I. třídy
(1) Sazby mýtného se člení podle
a) emisní třídy vozidla3) na sazby pro vozidla
1. do třídy EURO II,
2. třídy EURO III a IV,
3. třídy EURO V,
4. třídy EURO VI, EEV a vyšší,
b) počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy na sazby pro vozidla se
1. dvěma nápravami,
2. třemi nápravami,
3. čtyřmi nebo více nápravami.
(2) Členění sazeb mýtného podle odstavce 1 písm. b) neplatí pro vozidla kategorie M2 a M34) .
(3) Sazby mýtného pro silnice I. třídy jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení, s výjimkou sazeb mýtného pro vozidla kategorie M2 a M34) , které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 5
Sleva na mýtném
(1) Časové období rozhodné pro výpočet slevy na celkově uloženém mýtném v tomto období se stanoví na kalendářní rok.
(2) Pokud celková výše uloženého mýtného zjištěného systémem elektronického mýtného v průběhu časového období podle odstavce 1 u vozidla v systému elektronického mýtného dosáhla alespoň
a) 75 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 5 %,
b) 110 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 8 %,
c) 190 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 11 %,
d) 300 000 Kč, poskytne se sleva ve výši 13 %.
(3) Do výše uloženého mýtného podle odstavce 2 se nezapočítává mýtné uložené přede dnem poskytnutí údajů a dokladů o vozidle podle § 6 odst. 2.
§ 6
Postup při uplatnění slevy na mýtném
(1) Provozovatel vozidla poskytne provozovateli systému elektronického mýtného údaje a doklady o vozidle v systému elektronického mýtného nezbytné pro výpočet slevy na mýtném za kalendářní rok, za nějž má být sleva poprvé poskytnuta, a bez zbytečného prodlení mu oznamuje změny těchto údajů nebo dokladů.
(2) Údaje a doklady o
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: