Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

256/2004 Sb., Zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném k 3.1.2018

č. 256/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. dubna 2004
o podnikání na kapitálovém trhu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
635/2004 Sb.
(k 16.1.2005)
v § 6 mění písm. a)
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
v § 118 odst. 3 nové znění písmen c) a d)
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění; 27 novelizačních bodů
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění celkem 264 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění 85 novelizačních bodů
nová přechodná ustanovení
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
v § 82 odst. 4 ruší písm. c), v § 82 odst. 4 písm. f) nahrazuje slovo
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 115 odst. 1 doplňuje písm. k), v § 117 odst. 2 písm. f) nahrazuje slova
159/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 115 odst. 1 duplicitně vkládá písm. k)
ÚZ 287/2006 Sb.
 
 
120/2007 Sb.
(k 1.7.2007)
mění celkem 81 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 32 novelizačních bodů
29/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
mění § 128 odst. 3 a 10, § 129 odst. 1, § 129a odst. 2, § 130 odst. 4 písm. d), § 131 odst. 3; nová přechodná ustanovení
104/2008 Sb.
(k 1.4.2008)
vkládá v § 118 odst. 3 písm. g) až q) a odst. 8
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
ruší slova v § 19 odst. 1 a 2, § 61 odst.1 a 2, § 78 odst. 1 a 2 a § 106 odst.1 a 2
216/2008 Sb.
(k 20.6.2008)
v § 115 odst. 1 ruší písm. i)
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 284 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
230/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
vkládá § 14a
ÚZ 346/2008 Sb.
 
 
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 97
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 198; nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 2 odst. 1 písm. j) body 1 a 2
230/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění celkem 158 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 192 odst. 6
420/2009 Sb.
(k 1.12.2009)
mění § 10d odst. 3, § 36h odst. 3, § 97, § 113 odst. 8, § 118, § 120 odst. 4, § 120a, § 120b, § 127 odst. 1, § 127d odst. 1 a 2, § 162 odst. 6 a 7, § 199 odst. 2, § 202; vkládá nový § 120c; nové přechodné ustanovení
156/2010 Sb.
(k 5.6.2010)
mění § 15d odst. 1 písm. f), § 15g, § 157 odst. 7 písm. c), § 157 odst. 14 písm.b)
160/2010 Sb.
(k 7.6.2010)
mění, celkem 20 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 1, § 3 odst. 1 písm. k), § 94 odst. 1, § 104 odst. 1, § 127d odst. 1, § 138; vkládá novou část jedenáctou; ruší § 197; nové přechodné ustanovení
41/2011 Sb.
(k 28.2.2011)
mění; nová přechodná ustanovení
41/2011 Sb.
(k 31.12.2011)
mění § 16a odst. 8; vkládá v § 136 odst. 2 písm. f) a i)
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění, celkem 158 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 6 odst. 1, § 30 odst. 3, § 38 odst. 1, § 90a odst. 1 a 2, § 103 odst. 2 písm. d)
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2a odst. 1, § 54 odst. 2, § 151 odst. 1 písm. j)
37/2012 Sb.
(k 31.1.2012)
mění, celkem 53 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
172/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 35b písm. c), § 36a odst. 3, § 92 odst. 1, § 93, § 104 odst. 5, § 145 odst. 8 písm. e), § 202a; vkládá nový § 87a a § 195a; ruší § 83a
254/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 1, § 26 odst. 2, § 135 odst. 1, § 164 odst. 1 a odst. 3, § 166 odst. 1 a odst. 3; vkládá novou část jedenáctou
134/2013 Sb.
(k 30.6.2013)
vkládá nový § 93a; mění § 112 odst. 3
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 105 novelizačních bodů
135/2014 Sb.
(k 22.7.2014)
mění, celkem ke všem datům 149 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
135/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 9ag, § 16a, § 24a, § 24b, § 27, § 135a, § 146, § 149d
135/2014 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá nové § 9aj až 9au; mění § 136 odst. 2 a § 155c;
pozbývají platnosti ustanovení § 9aa až 9ai, § 136 odst. 2 písm. k) a p) a § 155c odst. 4 písm. c)
336/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 21 odst. 8, § 22 odst. 6, § 36i odst. 4, § 92 odst. 3 písm. b), § 93 odst. 2 písm. b) a § 93 odst. 3 písm. b)
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá nový § 7b; mění § 10d, § 116, § 130, § 137, § 138 a § 193; ruší § 135e
148/2016 Sb.
(k 1.6.2016)
mění, celkem 134 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
204/2017 Sb.
(k 13.8.2017)
mění, celkem k datu 56 novelizačních bodů
204/2017 Sb.
(k 3.1.2018)
mění, celkem k datu 335 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje poskytování služeb v oblasti kapitálového trhu, ochranu kapitálového trhu a investorů a veřejnou nabídku investičních cenných papírů.
(2) Tento zákon zapracovává též příslušné předpisy Evropské unie upravující závěrečné vyrovnání24) a upravuje právní režim závěrečného vyrovnání.
(3) Tento zákon dále upravuje působnost České národní banky a Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo”) a přestupky v návaznosti na
a) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující ratingové agentury49) ,
b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42) ,
c) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43) ,
d) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50) ,
e) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51) ,
f) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zneužívání trhu52) ,
g) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující transparentnost obchodů zajišťujících financování a opětovného použití61) ,
h) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující trhy finančních nástrojů53) ,
i) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou60) a
j) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující indexy, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů62) .
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1) V tomto zákoně se rozumí
a) zákazníkem osoba, které je poskytována investiční služba,
b) derivátem investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1 písm. d) až k) a investiční cenný papír uvedený v § 3 odst. 2 písm. e),
c) depozitní poukázkou cenný papír obchodovatelný na kapitálovém trhu, který
1. představuje vlastnické právo k cenným papírům emitenta, který nemá sídlo v členském státě Evropské unie, a
2. může být přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu a obchodován nezávisle na cenných papírech emitenta podle bodu 1,
d) prováděním pokynů jednání vedoucí k uzavření smlouvy o koupi nebo prodeji investičního nástroje na účet zákazníka, včetně uzavření smlouvy o koupi investičního nástroje vydaného obchodníkem s cennými papíry, bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem nebo obdobnou zahraniční osobou se sídlem v členském státě Evropské unie na účet zákazníka v okamžiku jeho vydání,
e) obchodováním na vlastní účet obchodování s využitím vlastního majetku vedoucí k uzavření obchodu,
f) investičním poradenstvím poskytnutí individualizovaného doporučení zákazníkovi ohledně obchodu s konkrétním investičním nástrojem, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka,
g) komoditním derivátem investiční nástroj uvedený v § 3 odst. 1
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: