Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

277/2013 Sb., Zákon o směnárenské činnosti

č. 277/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013
o směnárenské činnosti
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti směnárníka a další podmínky provozování směnárenské činnosti.
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Směnárenským obchodem je obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.
(2) Směnárenskou činností je soustavná činnost provozovaná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, která spočívá v provádění směnárenských obchodů.
§ 3
Osoby oprávněné provozovat směnárenskou činnost
Provozovat směnárenskou činnost mohou pouze
a) banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost bank,
b) spořitelní a úvěrní družstva za podmínek stanovených zákonem upravujícím činnost spořitelních a úvěrních družstev,
c) směnárníci (§ 4) a
d) Česká národní banka za podmínek stanovených zákonem upravujícím působnost České národní banky.
ČÁST DRUHÁ
SMĚNÁRNÍK
§ 4
Základní ustanovení
Směnárník je ten, kdo je oprávněn provozovat směnárenskou činnost na základě povolení k činnosti směnárníka uděleného Českou národní bankou.
§ 5
Registr směnárníků
(1) Zřizuje se registr směnárníků, který spravuje a provozuje Česká národní banka. Registr směnárníků je veden v elektronické podobě.
(2) Česká národní banka do registru směnárníků zapisuje
a) u fyzické osoby obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu bydliště nebo sídla a identifikační číslo osoby,
b) u právnické osoby obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby,
c) datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost a
d) datum zániku nebo odnětí povolení k činnosti směnárníka.
(3) Jestliže žadateli nebylo před podáním žádosti přiděleno identifikační číslo osoby, poskytne je České národní bance správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci.
(4) Česká národní banka registr směnárníků uveřejňuje na svých internetových stránkách.
§ 6
Povolení k činnosti směnárníka
(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti směnárníka žadateli, pokud
a) má sídlo, podnik nebo organizační složku podniku na území České republiky,
b) je důvěryhodný; podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i vedoucí osoby a skuteční majitelé žadatele,
c) vedoucí osoby žadatele, které skutečně řídí provozování směnárenské činnosti, dosáhly středního vzdělání s maturitní zkouškou a
d) dosáhl věku 18 let a má plnou způsobilost k právním úkonům, je-li jím fyzická osoba.
(2) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku žadatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
b) fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se pro účely tohoto zákona rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: