Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

364/2013 Sb., Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby

č. 364/2013 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. října 2013
o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
Vláda nařizuje podle § 1854 odst. 2 a § 1856 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) náležitosti formuláře obsahujícího informace, které podnikatel poskytne spotřebiteli před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává
1. právo užívat ubytovací zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než jeden rok,
2. právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než jeden rok,
3. účastenství ve výměnném systému spojené s právem na plnění podle bodu 1 nebo 2 výměnou za poskytnutí možnosti jiné osobě využít svá obdobná práva ze smlouvy uvedené v bodě 1 nebo 2, nebo
4. právo na pomoc podnikatele při úplatném nabytí nebo úplatném převodu práva užívat ubytovací zařízení nebo jiné rekreační služby,
b) náležitosti formuláře pro odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné rekreační služby.
§ 2
Formuláře jsou uvedeny v přílohách č. 1 až 5 k tomuto nařízení.
§ 3
Nařízení vlády č. 38/2011 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby, se zrušuje.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Předseda vlády:
Rusnok v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Cieńciała v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 364/2013 Sb.
Formulář pro informace před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než 1 rok
 
I.
Určení podnikatele, který je smluvní stranou - jméno/obchodní firma, adresa sídla, jde-li o zahraniční právnickou osobu, také umístění její organizační složky na území České republiky, právní forma podnikatele, je-li právnickou osobou:
Stručný popis dočasného užívání ubytovacího zařízení (včetně například popisu nemovité věci):

Přesná povaha a obsah práva nebo práv:
Přesné uvedení období, po které může být vykonáváno právo, jež je obsahem závazku, a případně doba jeho trvání:

Datum, od kterého bude moci spotřebitel vykonávat právo, které je obsahem závazku:

Pokud se smlouva týká konkrétní nemovité věci ve výstavbě, datum dokončení výstavby a zpřístupnění služeb:
Cena, kterou má spotřebitel zaplatit za nabytí práva nebo práv:

Přehled dalších plateb určených ve smlouvě; druh plateb a výše Částek (například roční a další opakující se poplatky, místní daně):
Přehled hlavních služeb, které jsou spotřebiteli k dispozici (například elektrická energie, voda, údržba, odvoz odpadu), a částka, kterou za ně spotřebitel musí zaplatit:

Přehled zařízení, která jsou spotřebiteli k dispozici (například bazén nebo sauna):

Jsou zahrnuty do výše uvedených plateb?

Pokud ne, uveďte, co je zahrnuto do plateb a za co je třeba dále zaplatit:
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: