Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

374/2012 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2014

č. 374/2012 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 1. listopadu 2012,
jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2014
Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a určuje jejich emisní podmínky v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Diskontovaného spořicího státního dluhopisu České republiky, 2012 - 2014.
1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí (dále jen „ministerstvo”)
Název: Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 - 2014
Zkrácený název: SSD-D ČR, 14
Pořadové číslo emise: 72.
Jmenovitá hodnota: Kč 1,- (slovy: jedna koruna česká)
Emisní kurz: 97,00 % (slovy: devadesát sedm procent) jmenovité hodnoty
Forma dluhopisu: cenný papír na doručitele
Podoba dluhopisu: zaknihovaný cenný papír
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 5. 11. 2012
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 6. 2013
Datum emise: 12. 12. 2012
Datum splatnosti: 12. 6. 2014
Výnos dluhopisu: rozdíl mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem
ISIN: CZ0001003768
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů o státním dluhopisovém programu, které vydání státních dluhopisů umožňují. Vydání dluhopisů zabezpečuje ministerstvo.
3. Dluhopisy znějí na doručitele, vydávají se v zaknihované podobě a jsou evidovány v samostatné evidenci, kterou vede podle ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ministerstvo, (dále jen „evidence ministerstva”).
4. Dluhopisy může upsat pouze:
a) fyzická osoba,
b) občanské sdružení nebo honební společenstvo,
c) odborová organizace nebo organizace zaměstnavatelů,
d) nadace nebo nadační fond,
e) obecně prospěšná společnost,
f) registrovaná církev nebo náboženská společnost, svaz církví nebo náboženských společností,
g) stavovská komora nebo profesní organizace,
h) školská právnická osoba, jejímž zřizovatelem nejsou ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí ve smyslu § 124 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
i) Hospodářská komora České republiky nebo Agrární komora České republiky zřízené zákonem č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a o Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
j) veřejná vysoká škola zřízená ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
k) veřejná výzkumná instituce zřízená ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů,
l) Česká
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: