Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

425/2012 Sb., Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance

č. 425/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. listopadu 2012
o předkládání informací penzijní společností České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 69 odst. 4 tohoto zákona, podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 119 odst. 4 tohoto zákona a podle § 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 57/2006 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví rozsah, strukturu, formu, periodicitu, lhůty a způsob zasílání informací penzijní společností České národní bance.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) obhospodařovaným fondem důchodový fond, účastnický fond a transformovaný fond obhospodařovaný penzijní společností,
b) datovým souborem seskupení údajů s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek,
c) zabezpečovací značkou údaje v elektronické podobě, které jsou připojeny k datové zprávě a které splňují tyto požadavky:
1. jsou jednoznačně spojené s označující osobou a umožňují její identifikaci prostřednictvím vydaného certifikátu,
2. byly vytvořeny a připojeny k datové zprávě pomocí prostředků pro vytváření bezpečnostních značek, které označující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou, a
3. jsou k datové zprávě, ke které se vztahují, připojeny takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoli následnou změnu dat.
§ 3
Přehled předkládaných výkazů
(1) Penzijní společnost sestavuje
a) k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu”,
2. PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty penzijní společnosti/fondu” a
3. PSP (ČNB) 30-12 „Hlášení o důchodové/penzijní jednotce”,
b) k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí a předkládá do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
1. PSP (ČNB) 50-04 „Hlášení o organizační struktuře penzijní společnosti”,
2. PSP (ČNB) 31-04 „Hlášení o přijatých a vyplacených prostředcích penzijní společností ” a
3. PSP (ČNB) 32-04 „Hlášení o kapitálu a kapitálových požadavcích penzijní společnosti”.
(2) Penzijní společnost dále sestavuje za každý obhospodařovaný fond jednotlivě k poslednímu dni kalendářního měsíce a předkládá do 20 dnů po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují, tyto výkazy:
a) PSP (ČNB) 10-12 „Měsíční rozvaha penzijní společnosti/fondu”,
b) PSP (ČNB) 20-12 „Měsíční výkaz zisku a ztráty penzijní společnosti/fondu” a
c) PSP (ČNB) 34-12 „Hlášení o skladbě portfolia obhospodařovaného fondu”.
§ 4
Společná ustanovení pro sestavování výkazů
(1) Obsah výkazů podle § 3 je uveden v příloze k této vyhlášce. Výkazy se sestavují podle stavu ke konci období, k němuž se vztahují, pokud není v příloze uvedeno jinak.
(2) Penzijní společnost postupuje při sestavování předkládaných výkazů s přihlédnutím k jejich povaze v souladu s právními předpisy upravujícími vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky1) nebo s mezinárodními účetními standardy
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: