Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

5/2004 F.z., Pokyn č. D-258: k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny

5/2004 F.z.
Pokyn č. D - 258
k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
 
Referent:
Ing. Michal Roháček, tel: 257 044 162
Č.j.: 491/1554/2004 dne 13.1. 2004
V současné době získávají velký podíl na celosvětovém obchodě převody (transfery) zboží, nehmotného majetku a služeb uvnitř nadnárodních společností, které rozmísťují své výrobní, vývojové, obchodní aj. aktivity do různých států. Za účelem sjednocení a usnadnění postupů při oceňování zmíněných transferů jsou v mezinárodním měřítku uplatňovány principy a postupy upravené ve Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy vypracované ve formě Zprávy Výboru pro fiskální záležitosti Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations).
Tyto principy a postupy musí být užity v souladu s platnými mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění, které uzavřela Česká republika s jinými státy, a to s platnými zákony České republiky.
Účelem vydání tohoto metodického pokynu je zajištění jednotného postupu při zdaňování zmíněných transferů uvnitř nadnárodních společností a to jak ze strany daňové správy, tak ze strany daňových subjektů.
Tento metodický pokyn je zpracován s ohledem na stávající českou legislativu a platné příslušné mezinárodní smlouvy. Jeho úkolem není dopodrobna popsat celou obsáhlou problematiku převodních cen nebo dokonce nahradit či opsat Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (viz bod 2.3.), ale věnovat se zejména uplatnění základních principů při správě daní pro tuto oblast v podmínkách České republiky.

Pozn:
V dalším textu jsou pro zjednodušení použity tyto zkratky a slovní zkrácení:
ZDP - Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ZSDP - Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisationfor economic co-operation and development) Modelová smlouva - Modelová (vzorová) smlouva o zamezení dvojího zdanění OECD (Model Tax Con-vention on Income and on Capital)
Smlouva - dvoustranná smlouva o zamezení dvojího zdanění Směrnice - Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations)
NNP - nadnárodní podnik
Vysvětlení pojmů, případně i zkratek užívaných ve spojení s převodními cenami je obsaženo jak v dalších částech tohoto metodkkého pokynu, tak především ve Slovníčku, který je součástí Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy.
1. PŘEVODNÍ CENY.
PRINCIP TRŽNÍHO ODSTUPU
Zjednodušeně lze konstatovat, že za převodní neboli transferové ceny lze považovat „ceny” uplatňované u transakcí uskutečňovaných mezi dvěma daňovými subjekty ekonomicky nebo personálně spojenými, v terminologii smluv o zamezení dvojího zdanění se užívá pojem sdružené podniky. Tyto ceny musí být stanoveny ve stejné výši, jako by byly sjednávány mezi subjekty, které nejsou ekonomicky či personálně spojené (nezávislé
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: