Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

63/2004 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce")

63/2004 F.z.
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změn Českých účetních standardů pro finanční instituce v jejich úplném znění.
Toto úplné znění Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nahrazuje jejich znění uveřejněné pod č. 49 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003.
Toto úplné znění Českých účetních standardů pro finanční instituce se použije pro účetní období začínající dnem 1. ledna 2005 nebo dnem pozdějším.
 
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „České účetní standardy pro finanční instituce”)
 
 
1.
Cíl
Cílem těchto standardů je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), a vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška”) základní postupy účtování.
 
2.
Obsah
Číslo
Název
101
Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví
102
Otevírání a uzavírání účetních knih, účetní závěrka
103
Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování
104
Použití způsobů oceňování - standard zrušen
105
Kurzové rozdíly
106
Opravné položky
107
Rezervy
108
Cenné papíry
109
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
110
Deriváty
111
Operace s cennými papíry a deriváty pro klienty
112
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
113
Daň z příjmu a daň z přidané hodnoty
114
Inventarizační rozdíly
115
Konsolidace
Příloha
Společná ustanovení ke směrné účtové osnově
 
Český účetní standard pro finanční instituce č. 101
Účty a zásady účtování na účtech, vnitropodnikové účetnictví
 
1.
Hlediska pro vytváření syntetických a analytických účtů
1.1.
Účty zřizuje účetní jednotka podle § 14 zákona a § 66 vyhlášky.
 
 
2.
Okamžik uskutečnění účetního případu
2.1.
Okamžikem uskutečnění účetního případu je zejména den výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den příkazu na korespondenta k provedení platby, den zúčtování příkazů banky s clearingovým centrem ČNB, den připsání (valuty) prostředků podle zprávy došlé od korespondenta banky (zprávou se rozumí zpráva v systému SWIFT, avízo banky, převzaté medium, výpis z účtu, popř. jiné dokumenty), den sjednání a den vypořádání spotových obchodů (účetní jednotka zvolí, zda pro spotové obchody použije účtování dle dne obchodu nebo dne vypořádání a zvolený způsob důsledně dodržuje v rámci každé skupiny), den sjednání a den vypořádání obchodů s deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy, den v souladu s bodem 2.3.
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: