Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

71/1998 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 71/1998 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. března 1996 byla v Kuala Lumpur podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 9. března 1998.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 29 odst. 2 dnem 9. března 1998.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně. Do anglického znění Smlouvy, jež je pro její výklad rozhodné, lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu financí.
SMLOUVA
mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Vláda České republiky a vláda Malajsie,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo obou smluvních státech, (rezidenti).
Článek 2
Daně, na které se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem Malajsie a jménem České republiky nebo jejich nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou:
a) v České republice:
(i) daň z příjmů fyzických osob; a
(ii) daň z příjmů právnických osob;
b) v Malajsii:
(i) daň z příjmů;
(ii) doplňková daň z příjmů, tj. rozvojová daň; a
(iii) daň z příjmů z těžby nafty;
3. Tato smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně z příjmu stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po podpisu této smlouvy vedle současných daní nebo místo nich. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. V této smlouvě, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a) výraz „Česká republika” označuje území České republiky, na kterém mohou být podle českého zákonodárství a v souladu s mezinárodními právními předpisy vykonávána svrchovaná práva České republiky;
b) výraz „Malajsie” označuje území Federace Malajsie, výsostné vody Malajsie a mořské dno a podloží výsostných vod a zahrnuje jakékoli oblasti za hranicemi výsostných vod Malajsie a mořské dno a podloží takové oblasti, která byla nebo může být označena podle zákonů Malajsie a v souladu s mezinárodním právem jako území, na němž mohou být vykonávána svrchovaná práva Malajsie týkající se průzkumu a využívání přírodních zdrojů, ať živých nebo neživých;
c) výrazy „jeden smluvní stát” a „druhý smluvní stát” označují podle souvislosti Českou republiku a Malajsii;
d) výraz „osoba” označuje fyzickou osobu, společnost a všechna jiná sdružení osob považovaná pro daňové účely za osobu;
e) výraz „společnost” označuje jakékoliv právnické osoby nebo jakéhokoliv nositele práv, považované pro účely zdanění
 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: