dnes je 26.1.2021

Input:

Odstranění chyb na výkresech

4.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.2 Odstranění chyb na výkresech

Doc. Ing. František Drastík, CSc.

Revize dokumentů

Jestliže kdokoliv z pracovníků, kteří přicházejí do styku s technickými dokumenty v kterékoliv z fází jejich života, zjistí v nich jakoukoliv chybu, oznámí to osobě za správnost dokumentace odpovědné. Ta poté podnikne kroky k odstranění chyb podle zásad daných mezinárodními technickými normami. Ve stadiu tvorby dokumentu je možné pro revizi použít zjednodušená pravidla, umožňující rychlé a jednoduché provedení požadovaných nebo vyvolaných změn v dokumentu. Po schválení výkresového dokumentu je nutno se řídit stanovenými pravidly pro provádění změn, a to jak v průběhu schvalování, tak při distribuci a archivaci dokumentů. Změny a opravy může provádět pouze osoba k tomu oprávněná, u počítačově zpracovaných dokumentů musí mít toto oprávnění i osoba zodpovědná za přenos dat. K provádění změn nebo oprav jsou dokumenty vydávány z archivu pouze oprávněným osobám.

Po zanesení oprav do originálu je tento uložen v archivu originálů, ať již v podobě elektronické nebo v podobě tradiční. Z hlavní konstrukční dokumentace se pak zhotovují záložní kopie, které se archivují v bezpečnostním archivu. Kontrolní kopie se ukládají do příručních archivů. Před archivováním souborů je třeba všechny nepotřebné informace ze souboru odstranit. Soubory mohou být archivovány v komprimovaném stavu. Archivované dokumenty musí být registrovány v archivní knize (nebo obdobném evidenčním podkladu).

Revizní etapa

K provedení změn v dokumentech z výrobních, funkčních nebo obchodních důvodů, případně k opravě chyb slouží tzv. revizní etapa. Při předání originálu ke změnovému řízení zůstává kopie v archivu. Tato kopie se opatří poznámkou, že originál je měněn. Po provedení změn podléhá změněný dokument schválení a dalším etapám stejně jako dokument nový. Kopie změněného nebo opraveného dokumentu se rozesílají podle seznamu vydaných dokumentů DIL –Document Issuing List (en), který obsahuje údaje o jednotlivých odběratelích kopií dokumentů (abonentech), jejich názvy, adresy, které dokumenty mají obdržet, v jakém počtu, v jaké podobě (druh nosiče dat). Dokumenty v podobě počítačových souborů je možné rozesílat i vnitřní nebo vnější sítí., přitom je nutné, opět podle DIL, stáhnout z oběhu kopie původní, neopravené.

Veškeré opravy na počítačově vytvořených dokumentech je nutné provést opět v databázi, v žádném případě není možné tyto dokumenty opravovat ručně, mimo medium, na němž je uložen originál. Originál je mimo jiné též podkladem pro provádění změn a oprav během života výrobku. Při provádění změn v dokumentaci je důležité dodržet zásadu každou změnu zaznamenat v originálu dokumentu. Z originálu musí být zhotoven (zkopírován, vykreslen) tzv. signovaný dokument, který obsahuje jména a podpisy zodpovědných a schvalujících osob včetně data jeho podepsání. Signovaný dokument může být vytištěn (vykreslen) ve zmenšení.

Pro revizi a opravy dokumentu platí až do vyhotovení definitivní podoby dokumentu zjednodušená pravidla, od dohotovení téměř definitivní podoby dokumentu (často se dokumenty kopírují a rozesílají již ve fázi vzniku definitivní podoby) se musí dodržovat stanovená pravidla podle normy ISO.

Opravy, případně revize výkresů a jiných technických dokumentů mohou být podle účelu rozděleny do dvou základních skupin:

1) Technické změny a opravy, při nichž zůstává zachována úplná zaměnitelnost starého a nového provedení, kdy je ponecháno označení částí výrobku (položek) stejné, obvykle se nemění ani funkce jednotlivých částí výrobku a

Nahrávám...
Nahrávám...