dnes je 12.8.2020

Input:

Tolerování obrobku - základní termíny a definice

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.7 Tolerování obrobku – základní termíny a definice

Ing. Karel Petr, Ph.D.

Při základním pohledu na problematiku obrobku můžeme jeho vlastnosti rozdělit do několika skupin, tak jak je to znázorněno na následujícím obrázku. Na obrázku jsme se zaměřili na problematiku tolerování dle ISO GPS.

Obrázek Základní pohled na tolerování obrobku

Podívejme na samotnou výkresovou dokumentaci, např. na další obrázek, na kterém je znázorněn jeden pohled s vyznačením základních specifikací používaných na výkresech a s odkazy na příslušné normy.

  • Pro problematiku tolerování lineárních a úhlových rozměrů jsou to normy ISO 286-1 a ISO 286-2; ISO 14405-1 a ISO 14405-3; ISO 2768 – Bude nahrazeno ISO 22081; …

  • Pro problematiku tolerování struktury (textury) povrchu jsou to normy ISO 1302 – Bude nahrazeno ISO 21920-1; ISO 4287; ISO 4288; …

  • Pro problematiku tolerování tvaru, orientace, umístění a házení jsou to normy ISO 1101; ISO 5459; ISO 5458; ISO 1660;…

Obrázek Pohled na součást s vyznačením základních specifikací a odkazem na příslušné normy

Terminologie dle ISO 17450

Pro správné pochopení geometrických tolerancí (GT) na výkresech je nutné pochopit, jak fungují a zapisují se modely geometrické specifikace a způsoby ověřování. Je potřeba chápat matematické základy pojmů přiřazených k modelu – ISO 17450-(1 až 4).

Sada norem ISO 17450-(1 až 4) stanovuje základní pojmy pro ISO GPS systém za účelem:

  • zajištění jednoznačnosti ISO GPS jazyka, který bude využit v návrhu, výroby a ověřování,

  • identifikování prvků, charakteristika a pravidel k zajištění základů pro specifikace,

  • zajištění kompletní symboliky jazyka k indikování ISO GPS specifikací,

  • zajištění zjednodušení symboliky stanovením výchozích pravidel,

  • zajištění důsledných pravidel pro ověřování.

Skutečný povrch (Real surface) – soubor prvků, které fyzicky existují a oddělují úplný obrobek od okolního média.

Jmenovitý model (Nominal model) – model dokonalého tvaru stanoveného konstruktérem.

Geometrický prvek (Geometrical feature) – bod, přímka, povrch, objem nebo soubor těchto položek. Geometrický prvek může být ideální prvek nebo neideální prvek a může být uvažován buď jako jednotlivý prvek nebo sloučený prvek.

Ideální prvek (Ideal feature) – prvek určený parametrickou rovnicí. Ideální prvky jsou stanoveny typem a vlastními charakteristikami. Ideální prvky použité ke stanovení jmenovitého modelu jsou nazvány „jmenovité prvky“. Ty jsou nezávislé na neideálním modelu povrchu. Ideální prvky, charakteristiky, které jsou závislé na neideálním modelu povrchu, jsou nazvány „přiřazené prvky“.

Neideální prvek (Non-ideal feature) – nedokonalý prvek plně závislý na neideálním modelu povrchu nebo na skutečném povrchu obrobku.

Třida invariance (Invariance class) – skupina ideálních prvků stanovených stejným posunutím (posunutími) ideálního prvku, pro který je prvek veden identicky v prostoru.

Rozměrový prvek (Feature of size) – lineární nebo úhlový rozměrový prvek.

Lineární rozměrový prvek (Feature of linear