dnes je 12.8.2020

Input:

Výkresová dokumentace - základní pravidla dle ISO

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.6 Výkresová dokumentace – základní pravidla dle ISO

Ing. Karel Petr, Ph.D.

Z hlediska konstruktéra je základní normou, ve které jsou definovaná základní pravidla, norma:

  • ISO 8015:2011 – Geometrical product specifications (GPS) – Základy – Pojmy, principy a pravidla.

Z hlediska metrologie bych ještě doplnil pravidla rozhodování, která jsou uvedena v normě:

  • ISO 14253-1:2017– Geometrical product specifications (GPS) – Zkouška obrobků a měřidel měřením – Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi.

Nyní bychom se zaměřili na pravidla (principy) uvedené v normě ISO 8015. Norma ISO 8015 specifikuje základní pojmy, principy a pravidla platná pro vytváření, interpretaci a aplikaci všech ostatních mezinárodních norem, technických specifikací a technických zpráv, které se týkají rozměrových a geometrických specifikací produktu (ISO GPS) a jejich ověřování. Norma ISO 8015 je považována za základní normu ISO GPS (viz ISO 14638). Ovlivňuje všechny ostatní normy v matici ISO GPS, tj. všechny všeobecné a doplňkové normy.

V normách se objevuje termín „VÝKRES”, který je interpretován v co nejširším slova smyslu, který zahrnuje celý soubor dokumentace specifikující obrobek (VÝKRESOVÁ /TECHNICKÁ/ DOKUMENTACE).

Pro účely mezinárodní normy ISO 8015 je POJEM považován za abstraktní myšlenku, PRINCIP je považován za standardní pravdu založenou na pojmech, na nichž jsou založena PRAVIDLA, a pravidla se považují za normalizovaný postup (akci).

Základní terminologie – definice výchozí specifikace

Výchozí specifikace (ISO) GPS (default GPS specification) je specifikace (ISO) GPS, ve které je operátor specifikace stanovený mezinárodními normami nebo předpisy. Výchozí specifikace jsou obvykle identifikovány úvodní formulací: „Pokud není specifikováno jinak…”. Tato výchozí specifikace může být změněna, v terminologii se to nazývá „Změněná výchozí specifikace (ISO) GPS (altered default GPS specification)”, pro kterou platí, že výchozí specifikace (ISO) GPS je stanovená jinými způsoby.

Pro takto definované výchozí specifikace jsou definovány „Výchozí principy (Default principles)”. Tyto principy mohou být definovány napříč normami v TC 213.

Příklad výchozího principu: Rozměrová specifikace „ø30 H6“ znamená, že platí výchozí operátor specifikace (místní rozměr – dva body neboli rozměr mezi dvěma body) v souladu s ISO 14405-1. To není přímo viditelné na výkrese (tedy na výkrese nic takového není uvedeno, poněvadž se jedná o výchozí princip).

Speciální specifikace (ISO) GPS mohou být indikovány v technické dokumentaci produktu, použitím modifikátorů a/nebo zkratek záznamů. Tyto modifikátory a/nebo zkratky záznamů jsou viditelné na výkrese. Příklady modifikátorů naleznete např. v normách ISO 14405-1 a ISO 14405-3. Modifikátory se používají pro změnu operátoru specifikace, když není použit výchozí operátor specifikace.

Výchozí specifikace (ISO) GPS je možné měnit na výkrese použitím specifických výchozích specifikaci (ISO) GPS nebo podnikovými specifickými výchozími specifikacemi (ISO) GPS. Změněný výchozí operátor specifikace musí být indikovaný na výkrese v popisovém poli nebo jeho blízkosti.

Obrázek Příklad označení

Všeobecná výchozí specifikace ISO GPS (General ISO default GPS specification) – Pokud základní specifikace ISO GPS v souladu s ISO 1101, ISO 1302, ISO 5459, atd.,
je aktuální specifikací pro všechny geometrické charakteristiky na výkrese, a žádná všeobecná změněná výchozí specifikace (ISO) GPS není indikována v blízkosti popisového pole, potom výchozí operátor specifikace ISO je jediným požadavkem stanovujícím výchozí operátor specifikace v této věci. ISO norma stanovující výchozí operátor specifikace je vždy poslední verze, dostupná v době přípravy výkresu. Pokud je požadován odkaz na předchozí verze této ISO normy, musí to být jednoznačně uvedeno. V současnosti GPS ISO normy neposkytují východiska pro všechny operace specifikace ve všech operátorech specifikace. V důsledku toho je mnoho výchozích operátorů specifikace ISO neúplných. Další doplňující informace (požadavky) k základní specifikaci ISO (např. pravidlo přiřazení, typ filtru, pásmo přenosu, snímací dotek, strategie extraktu, …) V případě změny musí být modifikovány následovně:

  • V případě specifikace ISO 1101 → doplnění informace do druhé části pole tolerančního rámečku.

  • V případě specifikace ISO 1302 → doplnění informací v polohách (a-e) pro umístění doplňkových požadavků úplné grafické značky textury povrchu.

  • V případě specifikace ISO 14405-1 a ISO 14405-3 → doplněním modifikátorů k indikované toleranci.

Základní principy dle ISO 8015

V následujícím textu jsou definovány základní principy dle ISO 8015 používané ve výkresové dokumentaci. Definice vycházejí přímo z normy ISO 8015.

Realizace principů (Invocation principle)

  • Nejběžnější cesta k vyvolání systému ISO GPS je použitím jedné nebo vice specifikací (ISO) GPS na výkrese.

  • Jakmile je část systému ISO GPS realizovaná v