dnes je 5.12.2022

Input:

Zjevné vady plastů - vady tvaru

6.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.8.3.1 Zjevné vady plastů - vady tvaru

Ing. Miloš Sova, CSc.

1. Neúplný výstřik (Nedostříknutý výrobek)

Zdroj vady Možná příčina Odstranění
M Nedostatečná zabíhavost materiálu, nízký index toku taveniny (ITT) Použít typ s lepší tekutostí (s vyšším ITT)
T Nízké pv, pd, TT, TF, vs Zvýšit pv, pd, TT, TF, vs
S Nedostatečné dávkování taveniny Zvětšit dávku taveniny
S Příliš velké ztráty tlaku v komoře nebo v trysce Vyčistit nebo vyměnit trysku
S Zpětný uzávěr šneku netěsní Uzávěr vyčistit, přebrousit nebo vyměnit
S Plastikační výkon stroje nestačí Použít komoru s větším průměrem šneku
S Tavenina na trysce zatéká Seřídit souosost a dosed trysky na vtokovou vložku, zvýšit přítlak
F Poddimenzovaná vtoková soustava Zvětšit ústí vtoku, případně průřez kanálů
F Nadměrné chlazení formy, zvláště v oblasti ústí vtoku Prověřit rozložení teplot ve formě, změnit směr toku temperační kapaliny nebo upravit rozložení kanálů
F Nedostatečné odvzdušnění dutiny formy Zvětšit průřez odvzdušňovacích kanálků
F U vícenásobných forem se nezaplní
vzdálené dutiny
Provést korekci vtokových ústí nebo změnit vtokovou soustavu
F Poloha ústí vtoku nebo jeho tvar rozložení kanálů Změnit polohu ústí vtoku nebo jeho rozměry
V Tvar výstřiku a jeho rozměry nejsou správně zvoleny (zejména poměr délky a tloušťky stěny) Přizpůsobit tvar a rozměry výstřiku zpracovávanému plastu podle zásad pro navrhování výstřiků

2. Přetoky, přestřiky, otřepy

Zdroj vady Možná příčina Odstranění
M Příliš vysoký ITT (vysoká zabíhavost) Použít hmotu s nižším ITT
T Vysoká TT, TF, pv, pd, vs Snížit TT, TF, pv, pd, vs
S Dávka materiálu je příliš velká Seřídit dávkování, případně prověřit sypnou hmotnost granulátu
S Nízká uzavírací síla FU Zvýšit FU nebo přejít na větší stroj
S Po uzavření formy stroj nepřepne na plný tlak Upravit režim v hydraulickém systému uzavírací jednotky stroje
F Nedokonalé uzavření formy vlivem nepřesností v dělicí rovině Opravit formu
F Nečistoty nacházející se v dělicí rovině formy, např. zbytek hmoty z předcházejícího cyklu Nečistoty odstranit, formu očistit
F Opotřebení dělicích rovin Opravit formu
F Předimenzované odvzdušňovací kanálky Zmenšit průřez odvzdušňovacích kanálků
F Předimenzovaná vtoková soustava Upravit průměr vtokových kanálů
F Plocha výstřiků v dělicí rovině je příliš velká Zvolit stroj s větší uzavírací silou

3. Propadliny, vtaženiny, zvlnění a zvrásnění povrchu

Zdroj vady Možná příčina Odstranění
M Nízký ITT Použít hmotu s vyšším ITT
Nahrávám...
Nahrávám...